Inspecties: het voortouw nemen bij innovatieve oplossingen

DICTU ondersteunt de processen van de rijksinspecties. We verzorgen de bouw en het beheer van de ICT-systemen voor handhaving en opsporing. Daarmee helpt DICTU mee aan een (voedsel)veilig Nederland.

Tot onze opdrachtgevers behoren de inspectiediensten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (AT), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NVWA), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de directie Communicatie en Informatievoorziening) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Beveiligde Opsporingsdienst).

Naast opdrachten voor de individuele inspectiediensten voeren we ook opdrachten uit voor de Inspectieraad. In de Inspectieraad werken de rijksinspectiediensten samen aan de vernieuwing van het toezicht vanuit het Rijk. Samen met de opdrachtgevende inspectiediensten zetten we in op het ontwikkelen van generieke ICT-oplossingen. Het Rijk wil ook besparingen realiseren door de ondersteuning van het inspectieproces anders in te richten. Door een eenduidige benadering van ‘inspectieobjecten’, het uitwisselen van gegevens en ‘risicogericht’ toezicht daalt de inspectielast voor bedrijven. Inspectiediensten zullen zodoende steeds vaker samen investeren in de aankoop en exploitatie van ICT.

Innovatieve oplossingen

We nemen het voortouw als het gaat om innovatieve oplossingen voor  inspectiediensten. We werken met een model dat uitgaat van een kanteling van specifieke ICT-services, gekoppeld aan afzonderlijke bedrijfsprocessen, naar meer generieke ICT-services die deeloplossingen bieden voor meerdere inspectiediensten. Deze deeloplossingen kunnen worden aan- en afgekoppeld en gemakkelijk vervangen door andere deeloplossingen. Voor de specifieke bedrijfsonderdelen kunnen specifieke toepassingen worden aangekoppeld. Dit model is overgenomen door de inspectiediensten in hun vernieuwingsplannen. We hebben het model doorontwikkeld naar een toekomstbestendig en flexibel zaaksysteem voor de inspectiediensten.

Naar verwachting zal de generieke (1:n) dienstverlening de komende jaren verder toenemen. De Inspectieraad laat in 2015 een onderzoek doen naar de mogelijkheden voor verdere gemeenschappelijke ICT-toepassingen voor de verschillende rijksinspecties.

Praktijkvoorbeeld Inspecties: inspectiepakket Holmes 

Holmes is een applicatie die inspecteurs in staat stelt alle gegevens en documenten rond inspectieprocessen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, te registreren en te genereren. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om controles van vrachtauto’s die afval vervoeren of om toezicht op laboratoria waar men werkt met genetisch gemodificeerd materiaal.

Praktijkvoorbeeld Inspecties: aansluiting NVWA op Inspectieview via Digikoppeling

Via Digikoppeling heeft DICTU de NVWA aangesloten op Inspectieview. Digikoppeling is een standaard voor gegevensuitwisseling waar overheidsorganisaties gebruik van kunnen maken. Bedrijven hebben te maken met enorm veel inspecties. Denk aan inspecties op arbeidsomstandigheden of controles op gevaarlijke stoffen en hygiëne. Inspectieview is een virtueel dossier waarin inspecteurs informatie over alle inspectieobjecten voor een bepaald bedrijf kunnen raadplegen. Hier speelt de gedachte dat toezicht en handhaving plaatsvinden vanuit de overheid als geheel en niet vanuit verschillende inspecties afzonderlijk. Door het uitwisselen van gegevens onderling tussen organisaties en ‘risicogericht’ toezicht, daalt de inspectielast voor bedrijven.

Lees meer over Digikoppeling op www.digitaleoverheid.nl.

Praktijkvoorbeeld Inspecties: Horeca Inspectiekaart

In opdracht van en in nauwe samenwerking met de NVWA heeft DICTU een app ontwikkeld: de Horeca Inspectiekaart. Met deze app kan de consument het oordeel van de inspecteur bekijken en ook zelf een oordeel over betreffende horeca-zaak naar de NVWA sturen. Op dit moment zijn de gegevens nog beperkt tot lunchrooms.

Praktijkvoorbeeld Inspecties: Antenneregister

Antennes maken draadloze telecommunicatie mogelijk. De groei van het aantal antennes in Nederland roept bij burgers en instanties vragen op omtrent mogelijke effecten op de gezondheid. Het bieden van feitelijke informatie over antennes, hun zendkarakteristieken en de locatie geeft transparantie. Het is een eerste vereiste om vragen van het publiek te kunnen beantwoorden. Hiervoor dient het Antenneregister. Het geeft iedereen vrij toegang tot informatie over vast opgestelde antenne-installaties.

Eigenaren van zendantennes zoals operators, maar ook radiozendamateurs leveren gegevens aan. Deze gegevens zijn zichtbaar gemaakt in het Antenneregister. Zo zie je op een kaart van iedere antenne-installatie de geografische positie en is het mogelijk met een muisklik de aanwezige informatie van de antenne-installatie te tonen op het scherm.