Registers: architectuur, beheer en systeemontwikkeling

Registers zijn informatiesystemen waarin gegevens beheerd worden met een zekere autoriteit. Registerhouders en -afnemers moeten volledig kunnen vertrouwen op de kwaliteit van deze gegevens. Een kenmerk van registers is dat er vaak hoge eisen worden gesteld op het gebied van beschikbaarheid - vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar - en informatiebeveiliging: alleen wie er recht op heeft, mag er bij.

DICTU biedt op verschillende terreinen meerwaarde voor registerhouders, bijvoorbeeld door registerapplicaties te beheren op één infrastructuur. Het gezamenlijk gebruik van hoogwaardige infrastructuur leidt tot schaalvoordelen. Een ander aspect is registerarchitectuur. Er valt winst te behalen door generieke zaken te onderscheiden van specifieke. Een architectuuraanpak kan bijvoorbeeld leiden tot generieke applicaties voor inwinning en gegevensontsluiting. Een gegevensarchitectuur draagt bij aan het breder inzetten van hetzelfde register voor vragen van morgen.

We ontwikkelen ons tot ICT-dienstverlener voor registerautoriteiten op het vlak van architectuur, applicatie- en technisch beheer en de benodigde systeemontwikkeling. Uiteindelijk zal dit leiden tot betere registerapplicaties en kostenvoordeel.

Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en CIBG.

RVO, RvIG en CIBG

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft uitgebreide en actuele registers over dieren, percelen en bedrijven en uitstekende, actuele geografische informatie. Deze gegevens heeft RVO nodig bij subsidieverlening, crisis en rampenbestrijding, bijvoorbeeld bij uitbraak van een dierziekte of watersnood. Hierdoor is betrouwbare informatie over mensen en bedrijven in een crisisgebied snel beschikbaar. Ook de octrooiregisters zijn ondergebracht bij RVO.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) borgt een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten. RvIG is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens, waaronder BRP (Basis Registratie Personen).

CIBG draagt als agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorg voor een betrouwbare verzameling en verwerking van (gecertificeerde) gegevens en de uitlevering daarvan aan gebruikers. De organisatie heeft een breed takenpakket en biedt tal van producten aan, waaronder het RIN-register (Rijks Identificerend Nummer) en een groot aantal registers in het medisch-sociale en beroependomein, zoals LRZa (Landelijk Register voor Zorgaanbieders).